ยินดีต้อนรับสู่ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี


  ประวัติความเป็นมาของโรงเรียน
  สัญษณ์ของโรงเรียน
  ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียน
  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
  คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง
  คณะกรรมการสภานักเรียน
  ผลงาน รางวัล เกียรติยศ
  ข้อมูลนักเรียน ปี 2563 

  กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
  กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
  กลุ่มสาระฯภาษาไทย
  กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
  กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
  กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ
  กลุ่มสาระฯศิลปะ
  กลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพละศึกษา
  งานคอมพิวเตอร์
  งานแนะแนว

  ผู้บริหารโรงเรียน
  ฝ่ายบริหารงานวิชาการ

  ฝ่ายบริหารงานบุคคล
  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
  ฝ่ายบริหารงานงบประมาณฯ
  ฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน

  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
  มัธยมศึกษา เขต 9

  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
  สุพรรณบุรี

  กระทรวงศึกษาธิการ
  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
  ขั้นพื้นฐาน
ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ นโยบายและแผน

   
นายจารุพงษ์ กล่อมจิตต์
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ
นโยบายและแผน
   
         
 
 
นางทัศนีย์ ม่วงน้อย
หัวหน้าสำนักงาน
หัวหน้างงานการเงิน บัญชี
และระดมทรัพยากร
นายธเนศ บริสุทธิ์
หัวหน้างงานนโยบายและแผน
นายจารุพงษ์ กล่อมจิตต์
หัวหน้างานพัสดุและสินทรัพย์
         
 
 
นางสายพาน ทองจันทร์
หัวหน้างานควบคุมภายใน
นางดวงใจ ผาสุข
หัวหน้างานตรวจสอบภาย