ยินดีต้อนรับสู่ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี


  ประวัติความเป็นมาของโรงเรียน
  สัญษณ์ของโรงเรียน
  ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียน
  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
  คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง
  คณะกรรมการสภานักเรียน
  ผลงาน รางวัล เกียรติยศ
  ข้อมูลนักเรียน ปี 2563 

  กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
  กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
  กลุ่มสาระฯภาษาไทย
  กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
  กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
  กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ
  กลุ่มสาระฯศิลปะ
  กลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพละศึกษา
  งานคอมพิวเตอร์
  งานแนะแนว

  ผู้บริหารโรงเรียน
  ฝ่ายบริหารงานวิชาการ

  ฝ่ายบริหารงานบุคคล
  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
  ฝ่ายบริหารงานงบประมาณฯ
  ฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน

  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
  มัธยมศึกษา เขต 9

  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
  สุพรรณบุรี

  กระทรวงศึกษาธิการ
  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
  ขั้นพื้นฐาน
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

   
นายสุรศักดิ์ เนาวรัตน์
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารงานบริหารทั่วไป
   
         
 
 
นางเพยาว์ ตนดี
หัวหน้าสำนักงาน
นางสาววาสนา เพชรรัตน์
หัวหน้างงานธนาคารโรงเรียน
นายกฤษดา นิยมทอง
หัวหน้างานวงโยทวาทิต
         
 
 
นายสิรวัชร นุกุลธรรม
หัวหน้างานสัมพันธ์ชุมชน
นายขวัญชัย นุ่มอ่อน
หัวหน้างานอาคารสถานที่
สภาพแวดล้อม
นางวิไลวรรณ พูลพานิชอุปถัมป์
หัวหน้างานอนามัย

หัวหน้างานโภชนาการและ
ร้านค้าสวัสดิการ
นางสาวผุสชา ทิพเนตร
หัวหน้างานประชาสัมพันธ
นายปัญญา บุญเติมเต็ม
หัวหน้างานโสตทัศนศึกษา

หัวหน้างานสาธารณูประโภค
นางสาวพรสุดา แสงธรรมนาถ
หัวหน้างานลูกจ้างประจำ
และพนักงงานบริการ

หัวหน้างานโครงการอาหารกลางวัน