ยินดีต้อนรับสู่ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี


  ประวัติความเป็นมาของโรงเรียน
  เอกลักษณ์ของโรงเรียน
  ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียน
  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
  คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง
  คณะกรรมการสภานักเรียน
  ผลงาน รางวัล เกียรติยศ
  ข้อมูลนักเรียน ปี 2563 

  กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
  กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
  กลุ่มสาระฯภาษาไทย
  กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
  กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
  กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ
  กลุ่มสาระฯศิลปะ
  กลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพลศึกษา
  งานคอมพิวเตอร์
  งานแนะแนว

  ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
  ฝ่ายบริหารงานบุคคล
  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
  ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ
  นโยบายและแผน
  ฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน

  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
  มัธยมศึกษา เขต 9

  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
  สุพรรณบุรี

  กระทรวงศึกษาธิการ
  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
  ขั้นพื้นฐาน
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
 
 
ดร.พัชราวรรณ เจริญพันธุ์
ค.บ.สังคมศึกษา
ศศ.ม.สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
ปร.ด.บริหารการศึกษา
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
 
         
 
 
 
 
นางเพยาว์ ตนดี
ศษ.ม.หลักสูตรและการสอนมัธยมศึกษา
 
นางอรุณี สะอาดดี
ศษ.บ.สังคมศึกษา
 
นางบังอร ลิ้มทองคำ
ศษ.บ.สังคมศึกษา
 
 
 
 
นายสมชาย เทียนไชย
อ.บ.สังคมพื่อการพัฒนา
 
นางสายพาน ทองจันทร์
กศ.ม.จิตวิทยาการแนะแนว
 
ดร.กรณ์ภูพงษ์ ศิลปเตชอังกูร
ศศ.บ.สังคมศึกษา
ศศ.ม.สังคมศึกษา
ศศ.ด.สังคมวิทยา
 
 
   
นางสาวมาลี เชียงวิราฑา
ค.บ.สังคมศึกษา
นางสาวสุมนทรา ใจดี
ศศ.บ.สังคมวิทยาและมนุษยวิทยา
นางธดากรณ์ กลิ่นหอม
ค.บ.สังคมศึกษา
         
   
นางสาวมะลิ เกตุรักษ์
ศศ.บ.รัฐศาสตร์
นางสาวอัจฉราพร กลิ่นเกษร
ศษ.บ.สังคมศึกษา
คศ.ม.วิธีวิทยากรวิจัยการศึกษา
นางสาววิจิตรพร สระทองแหม็น
ค.บ.สังคมศึกษา
ศษ.ม.การบริหารการศึกษา
         
   
นางสาวชนิกานต์ ศรีทองสุข
อ.บ.ภูมิศาสตร์
นางสาววรญา ไพลินทร์
ค.บ.สังคมศึกษา
นางสาวรวินท์นิภา โชติประภารัตน์
ศศ.บ.สังคมศึกษา
         
   
นางสาวมาลัย เชียงวิราฑา
ค.บ.สังคมศึกษา
นางสาวพรพรรณ นาคสุวรรณ
ค.บ.สังคมศึกษา
นายธเนศ บริสุทธิ์
ค.บ.สังคมศึกษา
ศษ.ม.การบริหารการศึกษา