ยินดีต้อนรับสู่ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี


  ประวัติความเป็นมาของโรงเรียน
  เอกลักษณ์ของโรงเรียน
  ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียน
  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
  คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง
  คณะกรรมการสภานักเรียน
  ผลงาน รางวัล เกียรติยศ
  ข้อมูลนักเรียน ปี 2563 

  กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
  กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
  กลุ่มสาระฯภาษาไทย
  กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
  กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
  กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ
  กลุ่มสาระฯศิลปะ
  กลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพลศึกษา
  งานคอมพิวเตอร์
  งานแนะแนว

  ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
  ฝ่ายบริหารงานบุคคล
  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
  ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ
  นโยบายและแผน
  ฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน

  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
  มัธยมศึกษา เขต 9

  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
  สุพรรณบุรี

  กระทรวงศึกษาธิการ
  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
  ขั้นพื้นฐาน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

กลุ่มสาระการเรียนภาษาไทย
 
 
 
นางสาวทิพมาศ ดนตรีพงษ์
ศษ.บ.ภาษาไทย
กศ.ม. การบริหารการศึกษา
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
 
         
 
 
 
 
นางสาวนุสรา กิจพิทักษ์
กศ.บ.ภาษาไทย
ศษ.ม.ภาษาไทย
 
นางนันท์ณภัส กันพงษ์
ค.บ.บรรณารักษศาสตร์
ศษ.ม.การบริหารการศึกษา
 
นางสาวชันม์วรนัน ศิริพันธุ์
ศศ.บ.ภาษาไทย
อ.ม.ภาษาไทย
 
 
 
 
นายปกรณ์วิท กล้าหาญ
ค.บ.ภาษาไทย
กศ.ม.การบริหารการศึกษา
 
นางสาวรุ่งนภา เทียนสว่าง
ศษ.บ.ภาษาไทย
 
นางสาวศรีอมรา พลายระหาญ
ค.บ.ภาษาไทย
 
 
 
 
นายไพฑูรย์ พูลเกิด
ค.บ.ภาษาไทย
นางสาววรรณฤดี ปานดำ
ค.บ.ภาษาไทย
นางสาวมยุเรศ เป็นมูล
ค.บ.ภาษาไทย
         
 
 
นางพนิสา ทรงเพียรธรรม
ศศ.บ ภาษาไทย
ค.ม.หลักสูตรและการสอน
นางสาวอภิญญา ปานชา
ศษ.บ ภาษาไทย
ศศ.ม การสอนภาษาไทย
ในฐานะ ภาษาต่างประเทศ
นายมหาสมุทร​ อินสว่าง