ยินดีต้อนรับสู่ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี


  ประวัติความเป็นมาของโรงเรียน
  เอกลักษณ์ของโรงเรียน
  ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียน
  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
  คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง
  คณะกรรมการสภานักเรียน
  ผลงาน รางวัล เกียรติยศ
  ข้อมูลนักเรียน ปี 2563 

  กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
  กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
  กลุ่มสาระฯภาษาไทย
  กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
  กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
  กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ
  กลุ่มสาระฯศิลปะ
  กลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพลศึกษา
  งานคอมพิวเตอร์
  งานแนะแนว

  ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
  ฝ่ายบริหารงานบุคคล
  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
  ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ
  นโยบายและแผน
  ฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน

  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
  มัธยมศึกษา เขต 9

  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
  สุพรรณบุรี

  กระทรวงศึกษาธิการ
  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
  ขั้นพื้นฐาน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 
 
 
นายเอกรัตน์ ตรีบุญนิธิ
กศ.บ.คณิตศาสตร์
ศศ.ม.การสอนคณิตศาสตร์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
 
         
 
 
 
 
นายวันชัย วงษ์จันทร์
ศศ.บ.การสอนคณิตศาสตร์
ศษ.ม.การวัดและประเมินผล
 
นายพิเชษฐ ผาสุข
วท.บ.คณิตศาสตร์
ศษ.ม.การบริหารการศึกษา
 
นางพรทิพย์ โรจน์ประเสริฐสุด
ศษ.บ.คณิตศาสตร์
 
 
 
 
นางสุมณฑา ลาภวิสุทธิสาโรจน์
กศ.บ.คณิตศาสตร์
บธ.ม.การจัดการ
 
นายขวัญชัย นุ่มอ่อน
ค.บ.คณิตศาสตร์
ศษ.ม.การบริหารการศึกษา
 
นางกัญญา แก้วแกมเสือ
ค.บ.คณิตศาสตร์
 
 
   
นางบุษกร กานต์กำพล
ค.บ.คณิตศาสตร์
ศษ.ม.การสอนคณิตศาสตร์
นางชมพูนุช คงทัด
ค.บ.คณิตศาสตร์
นางสาวพิจักษณานี ตุนา
ศษ.บ.คณิตศาสตร์
ค.ม.วิจัยการศึกษา
         
   
นางสาวกัณณ์อลิน จันทะปภาวงษ์
กศ.บ.คณิตศาสตร์
ศษ.ม.การบริหารการศึกษา
นางสาวณัฏฐลภัส จันทร์เดชาสุข
วท.บ.คณิตศาสตร์
ศษ.ม.เทคโนโลยีการศึกษา
นายปัญญา บุญเติมเต็ม
ค.บ.คณิตศาสตร์
ศษ.ม.เทคโนโลยีการศึกษา
         
   
นางสาวอรพรรณ ดวงแข
ค.บ.คณิตศาสตร์
ศษ.ม.การบริหารการศึกษา
นางสาวกรรธิมา บุญยาชัย
ค.บ.สถิติ
นางสาวธนพร มากระจัน
กศ.บ.คณิตศาสตร์
ศษ.ม.การบริหารการศึกษา
         
     
นางสาวพรสุดา แสงธรรมนาถ
ศษ.บ.การสอนคณิตศาสตร์
ศษ.ม.การบริหารการศึกษา
 
นายธนพงษ์ ตั้งธรรมนิยม
ศษ.บ.คณิตศาสตร์
ศษ.ม.การบริหารการศึกษา