ยินดีต้อนรับสู่ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี


  ประวัติความเป็นมาของโรงเรียน
  เอกลักษณ์ของโรงเรียน
  ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียน
  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
  คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง
  คณะกรรมการสภานักเรียน
  ผลงาน รางวัล เกียรติยศ
  ข้อมูลนักเรียน ปี 2563 

  กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
  กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
  กลุ่มสาระฯภาษาไทย
  กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
  กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
  กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ
  กลุ่มสาระฯศิลปะ
  กลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพลศึกษา
  งานคอมพิวเตอร์
  งานแนะแนว

  ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
  ฝ่ายบริหารงานบุคคล
  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
  ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ
  นโยบายและแผน
  ฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน

  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
  มัธยมศึกษา เขต 9

  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
  สุพรรณบุรี

  กระทรวงศึกษาธิการ
  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
  ขั้นพื้นฐาน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
 
 
นางสาวปัญจพร มาพลาย
วท.บ.เคมี
ศศ.ม.เทคโนโลยีการศึกษา
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
 
         
 
 
 
 
นางชุติมา ลิ้มลมัย
กศ.บ.ชีววิทยา
วท.ม.สัตววิทยา
นางวรวดี อินทร์กอง
ค.บ.ชีววิทยา-วิทยาศาสตร์
ค.ม.การศึกษาวิทยาศาสตร์
นางสุวภีร์ อินทร์ใจเอื้อ
ค.บ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป
ค.ม.การวิจัยเพื่อพัฒนา
นวัตกรรมจัดการเรียนรู้
 
 
 
 
นางนงเยาว์ วระกุล
ค.บ.ฟิสิกส์
ศษ.ม.การบริหารการศึกษา
นางเนตรนภา เกียรติสมกิจ
ค.บ.เคมี
ค.ม.หลักสูตรและการสอน
นางจุรีย์ พัฒผล
ศษ.บ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป
ศ.ม.เศรษฐศาสตร์การจัดการ
 
 
   
นางลักษณาภรณ์ มะลิซ้อน
กศ.บ.วิทยาศาสตร์-ชีววิทยา
นางสาวอุบลวดี อดิเรกตระการ
วท.บ.วิทยาศาสตร์
นายปิติภูมิ น้ำแก้ว
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา
         
   
นายกฤษณ์ การะเกตุ
วศ.บ.วิศวกรรมเคมี
นางสาวธัญญรัตน์ แก้วศรีงาม
วท.บ.ฟิสิกส์
ค.ม.การศึกษาวิทยาศาสตร์
นายอนันต์ ศรีมรกตกาญจน์
ค.บ.สาขาฟิสิกส์
ศษ.ม.การบริหารการศึกษา
         
   
นางสาวปรีดา เปรมชัยศรี
วท.บ.เกษตรและสิ่งแวดล้อม
ศษ.ม.การบริหารการศึกษา
นายชัยวัฒน์ ทองสุกใส
วท.บ.เคมี/นิติวิทยาศาสตร์
ศษ.ม.วิทยาศาสตร์ศึกษา

นางวาวปัณณพร จันชัยภูมิ
กศ.บ.วิทยาศาสตร์ เคมี
กศ.ม.วิทยาศาสตร์ศึกษา


       
 
 
นางสาวเฉลิมศรี โป่งรักษ์
กศ.บ.การสอนชีววิทยา
กศ.ม.การบริหารการศึกษา
นายอธิศสิษฐ์ เอ็งนิธิธารา
คบ.ฟิสิกส์
นายเดชา เดชะคำภู
ค.บ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป
ศษ.ม.การบริหารการศึกษา
         
นายสุนทร แตงโต
วท.บ. ฟิสิกส์
ศศ.ม การบริหารการศึกษา
 
นายพิทยา จ้อยศรีเกตุ
กศ.บ.วิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์
ศษ.ม.การบริหารการศึกษา
นางสาวมิ่งขวัญ สถิตโสฬส
ค.บ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป-ชีววิทยา
         
       
   
นางประภา ธีระเสถียรโสภณ
ค.บ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป