ยินดีต้อนรับสู่ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี


  ประวัติความเป็นมาของโรงเรียน
  สัญษณ์ของโรงเรียน
  ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียน
  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
  คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง
  คณะกรรมการสภานักเรียน
  ผลงาน รางวัล เกียรติยศ
  ข้อมูลนักเรียน ปี 2563 

  กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
  กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
  กลุ่มสาระฯภาษาไทย
  กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
  กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
  กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ
  กลุ่มสาระฯศิลปะ
  กลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพละศึกษา
  งานคอมพิวเตอร์
  งานแนะแนว

  ผู้บริหารโรงเรียน
  ฝ่ายบริหารงานวิชาการ

  ฝ่ายบริหารงานบุคคล
  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
  ฝ่ายบริหารงานงบประมาณฯ
  ฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน

  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
  มัธยมศึกษา เขต 9

  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
  สุพรรณบุรี

  กระทรวงศึกษาธิการ
  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
  ขั้นพื้นฐาน


ฝ่ายบริหารงานบุคคล

   
นางสาวศุภวรรณ ช่อผกา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
   
         
 
 
นางสุวภีร์ อินทร์ใจเอื้อ
หัวหน้างานบุคลากรและสถิติ
นางสาวศุภวรรณ ช่อผกา
หัวหน้างงานประเมินพัฒนาบุคลากร
และมาตรฐานการปฏิบัติงาน
นายไพโรจน์ อินทร์ใจเอื้อ
หัวหน้างานอัตรากำลัง สรรหา
บรรจุ แต่งตั้ง
         
 
 
นายกรณ์ภูพงษ์ ศิลปเตชอังกูร
หัวหน้างานวินัยแลกะการรักษาวินัย
นางสาวธัญรัตน์ แก้วศรีงาม
หัวหน้างานสารสนเทศ
นางสุมณฑา ลาภวิสุทธิสาโรจน์
หัวหน้างงานปฏิคม
นางสุมณฑา ลาภวิสุทธิสาโรจน์
หัวหน้างงานคณะกรรมการสถาน
ศึกษาขั้นพื้นฐาน
นางสาวปัญจพร มาพลาย
หัวหน้างานข้อมูลและสถิติ
และสารสนเทศ
นางสาวพรกมล ช้างเผือก
หัวหน้างานทะเบียนประวัติ
นางสุวภีร์ อินทร์ใจเอื้อ
หัวหน้างานสารบรรณ