ยินดีต้อนรับสู่ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี


  ประวัติความเป็นมาของโรงเรียน
  สัญษณ์ของโรงเรียน
  ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียน
  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
  คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง
  คณะกรรมการสภานักเรียน
  ผลงาน รางวัล เกียรติยศ
  ข้อมูลนักเรียน ปี 2563 

  กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
  กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
  กลุ่มสาระฯภาษาไทย
  กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
  กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
  กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ
  กลุ่มสาระฯศิลปะ
  กลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพละศึกษา
  งานคอมพิวเตอร์
  งานแนะแนว

  ผู้บริหารโรงเรียน
  ฝ่ายบริหารงานวิชาการ

  ฝ่ายบริหารงานบุคคล
  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
  ฝ่ายบริหารงานงบประมาณฯ
  ฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน

  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
  มัธยมศึกษา เขต 9

  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
  สุพรรณบุรี

  กระทรวงศึกษาธิการ
  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
  ขั้นพื้นฐาน


ผู้บริหารโรงเรียน

   
นายราชันย์ ทิพเนตร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
   
         
 
 
นายสุรศักดิ์ เนาวรัตน์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
นางวรรณพัทร ซื่อตรง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
นายพินัยรัตน์ สุขวิลัย
ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
         
     
นายไพโรจน์ บุญช่วย
ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน
นายพิเชษฐ ผาสุข
ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ
นโยบายและแผน