ยินดีต้อนรับสู่ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี


  ประวัติความเป็นมาของโรงเรียน
  สัญษณ์ของโรงเรียน
  ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียน
  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
  คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง
  คณะกรรมการสภานักเรียน
  ผลงาน รางวัล เกียรติยศ
  ข้อมูลนักเรียน ปี 2563 

  กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
  กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
  กลุ่มสาระฯภาษาไทย
  กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
  กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
  กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ
  กลุ่มสาระฯศิลปะ
  กลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพละศึกษา
  งานคอมพิวเตอร์
  งานแนะแนว

  ผู้บริหารโรงเรียน
  ฝ่ายบริหารงานวิชาการ

  ฝ่ายบริหารงานบุคคล
  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
  ฝ่ายบริหารงานงบประมาณฯ
  ฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน

  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
  มัธยมศึกษา เขต 9

  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
  สุพรรณบุรี

  กระทรวงศึกษาธิการ
  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
  ขั้นพื้นฐาน


ฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน

   
นายไพโรจน์ บุญช่วย
ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน
   
         
 
 
นางกัญญา แก้วแกมเสือ
หัวหน้าสำนักงาน
นายไพโรจน์ บุญช่วย
หัวหน้างงานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน
งานส่งเสริมพัฒนานักเรียน
และกิจกรรมนอกหลักสูตร
งานสารวัตรนักเรียน
งานส่งเสริมความปลอดภัย
งานระเบียบวินัย
นางสาวพัชราวรรณ เจริญพันธุ์
หัวหน้างานส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม
         
 
 
นายสิรวัชร นุกุลธรรม
หัวหน้างานเยาวชนคนดีศรีสุพรรณ
หัวหน้าโครงการรณรงค์ป้องกัน
และแก้ไขปัญหาสิ่งเสพติด
(To Be Number One)
นางสาวสุมาพร ดอนอินผล
หัวหน้างานป้องกันและแก้ไข
ปัญหาสิ่งเสพติด
นายจักพงษ์ แซ่หลี่
หัวหน้างานเครือข่ายผู้ปกครอง
นักเรียน
นายธนเวท ธูสรานนท์
หัวหน้างานสภานักเรียน
และงานส่งเสริมประชาธิปไตย