ยินดีต้อนรับสู่ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี


  ประวัติความเป็นมาของโรงเรียน
  เอกลักษณ์ของโรงเรียน
  ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียน
  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
  คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง
  คณะกรรมการสภานักเรียน
  ผลงาน รางวัล เกียรติยศ
  ข้อมูลนักเรียน ปี 2563 

  กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
  กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
  กลุ่มสาระฯภาษาไทย
  กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
  กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
  กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ
  กลุ่มสาระฯศิลปะ
  กลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพลศึกษา
  งานคอมพิวเตอร์
  งานแนะแนว

  ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
  ฝ่ายบริหารงานบุคคล
  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
  ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ
  นโยบายและแผน
  ฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน

  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
  มัธยมศึกษา เขต 9

  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
  สุพรรณบุรี

  กระทรวงศึกษาธิการ
  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
  ขั้นพื้นฐาน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
 
 
 
นางอาภรณ์ กุลพรเพ็ญ
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ
ศษ.ม.การสอนภาษาอังกฤษ
 
         
 
 
 
 
นางสาวชุติมา มณีเรืองเดช
กศ.บ.ภาษาอังกฤษ
ศศ.ม.ภาษาศาสตร์
นางสมจินตนา เหมือนเอี่ยม
ค.บ.ภาษาอังกฤษ
นางเครือวัลย์ ประสานชีพ
ศษ.บ.ภาษาอังกฤษ
ค.ม.การสอนภาษาอังกฤษ
 
 
 
 

นางนิตยา ปริปรุณะ
อ.บ.ภาษาอังกฤษ
ศศ.ม.ภาษาอังกฤษ

นางสาวศกุนี ศรีเหรา
ค.บ.ภาษาอังกฤษ
ศษ.ม. การสอนอังกฤษ
ในฐานะภาษาต่างประเทศ
นางปิยนันท์ ตั้งกองทรัพย์
ค.บ.ภาษาอังกฤษ
 
 
   
นายจักรพงษ์ แซ่หลี่
ศศ.บ.ภาษาจีน
ศษ.ม.การบริหารการศึกษา
นายธนเวท ธูสรานนท์
ค.บ.ภาษาอังกฤษ
นายอรรถพล มีชนะ
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ
         
   
นางสาวกัญญาภัค แก้วตาสาม
ค.บ.ภาษาอังกฤษ
ศษ.ม.การบริหารการศึกษา
นางสาววาสนา เพชรรัตน์
กศ.บ.การสอนภาษาจีน
นางสาวผุสชา ทิพเนตร
ศษ.บ.ภาษาอังกฤษ
ค.ม.การสอนภาษาอังกฤษ
         
   
นางสาวพรกมล ช้างเผือก
ค.บ.ภาษาอังกฤษ
ค.ม.การบริหารการศึกษา
นางสาวพิรญาณ์ ตั้งแสงสุวรรณ
ศษ.บ.ภาษาอังกฤษ

นางสาวรุ่งนภา ชุ่มชื่น
ศษ.บ.ภาษาอังกฤษ
ศษ.ม.การสอนภาษาอังกฤษ

         
   
นางสาวธมลวรรณ บุญเกิด
อ.บ.ภาษาเกาหลี
นางสาวฤทัยพร กิจเบญจะ
ศศ.บ.ภาษาญี่ปุ่น
นางสาวปรียานุช บัวผัน
ค.บ.ภาษาอังกฤษ
นางสาวปัณฐิสา ช่อมะม่วง
ค.บ.ภาษาอังกฤษ
ศษ.ม.การบริหารการศึกษา
นายพัฒนา โชติกันตะ
ค.บ.ภาษาอังกฤษ
ศษ.ม.การบริหารการศึกษา