ยินดีต้อนรับสู่ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี


  ประวัติความเป็นมาของโรงเรียน
  เอกลักษณ์ของโรงเรียน
  ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียน
  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
  คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง
  คณะกรรมการสภานักเรียน
  ผลงาน รางวัล เกียรติยศ
  ข้อมูลนักเรียน ปี 2563 

  กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
  กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
  กลุ่มสาระฯภาษาไทย
  กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
  กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
  กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ
  กลุ่มสาระฯศิลปะ
  กลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพละศึกษา
  งานคอมพิวเตอร์
  งานแนะแนว

  ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
  ฝ่ายบริหารงานบุคคล
  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
  ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ
  นโยบายและแผน
  ฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน

  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
  มัธยมศึกษา เขต 9

  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
  สุพรรณบุรี

  กระทรวงศึกษาธิการ
  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
  ขั้นพื้นฐาน
งานคอมพิวเตอร์
 
 
 
นายอนุกูล ปิโย
ค.บ.คอมพิวเตอร์ศึกษา
คอ.ม.คอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
 
         
 
 
นางสาวอภันตรี วังสงค์
ค.บ.คอมพิวเตอร์ศึกษา
วท.ม.คอมพิวเตอร์
นางสาวอรุโณทัย ขันทอง
วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์
ค.ม.หลักสูตรและการสอน
นายอำนาจ ปุ้งโพธิ์
ค.บ.คอมพิวเตอร์ศึกษา
ศษ.ม.การบริหารการศึกษา
         
   
นางสาวสุวารีย์ ยี่ภู่
วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์
นางธันยมัย วงศ์ทับแก้ว
วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์
นายภัทรดนัย มณี
กศ.บ.เทคโนโลยีการศึกษาและ
คอมพิวเตอร์ศึกษา
         
       
นายวราชิน ไตรทิพย์
ค.บ.คอมพิวเตอร์ศึกษา