ยินดีต้อนรับสู่ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี


  ประวัติความเป็นมาของโรงเรียน
  สัญษณ์ของโรงเรียน
  ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียน
  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
  คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง
  คณะกรรมการสภานักเรียน
  ผลงาน รางวัล เกียรติยศ
  ข้อมูลนักเรียน ปี 2563 

  กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
  กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
  กลุ่มสาระฯภาษาไทย
  กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
  กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
  กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ
  กลุ่มสาระฯศิลปะ
  กลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพละศึกษา
  งานคอมพิวเตอร์
  งานแนะแนว

  ผู้บริหารโรงเรียน
  ฝ่ายบริหารงานวิชาการ

  ฝ่ายบริหารงานบุคคล
  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
  ฝ่ายบริหารงานงบประมาณฯ
  ฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน

  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
  มัธยมศึกษา เขต 9

  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
  สุพรรณบุรี

  กระทรวงศึกษาธิการ
  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
  ขั้นพื้นฐาน
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ

   
นางวรรณพัทร ซื่อตรง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
   
         
 
 
นางสาวอรุโณทัย ขันทอง
หัวหน้าสำนักงาน
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
นายเอกรัตน์ ตรีบุญนิธิ
หัวหน้างงานพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา
นางชุติมา เที่ยงบางหลวง
หัวหน้างานพัฒนาการเรียน
การสอนและการนิเทศ
         
 
 
นางชุติมา เที่ยงบางหลวง
หัวหน้างาน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
นางสาวณัฐชา พิกุลทอง
หัวหน้างานแนะแนว
นายไพโรจน์ บุญช่วย
หัวหน้างงานลูกเสือ
นางสาวณัฏฐลภัส จันทร์เดชาสุข
หัวหน้ากิจกรรมชุมนุม
นางสาวพรสุดา แสงธรรมนาถ
หัวหน้างานกิจกรรมเพื่อสังคม
และสาธารณะประโยชน์
นางสาวปัณณพร จันชัยภูมิ
หัวหน้างานทะเบียนและวัดผล
นางสาวอัจฉราพร กลิ่นเกษร
หัวหน้างงานวิจัยและพัฒนา
นางนันท์ณภัส กันพงษ์
หัวหน้างงานห้องสมุด
นายเอกรัตน์ ตรีบุญนิธิ
หัวหน้างานโครงการ
ห้องเรียนพิเศษฯตอนต้น
นายไชยวัฒน์ ทองสุกใส
หัวหน้างานโครงการ
ห้องเรียนพิเศษฯตอนปลาย
นางสาวอรุโณทัย ขันทอง
หัวหน้างานพัฒนาระบบสารสนเทศ
ฝ่ายบริหารวิชาการ
นางสาวศรัณยา วาจาทะศิลป์
หัวหน้างงานพัฒนาสื่อนวัตกรรม
และแหล่งเรียนรู้
นางสาวศุภวรรณ ช่อผกา
หัวหน้างงานประกันคุณภาพ
นายศรายุทธ บริวาส
หัวหน้างงานโครงการโรงเรียน
มาตรฐานสากล
นางเนตรนภา เกียรติสมบูรณ์กิจ
หัวหน้างานโครงการ
สะเต็มศึกษาโรงเรียน
นางสาวปรีดา เปรมชัยศรี
หัวหน้างานโครงการ
สวนพฤษศาสตร์