ยินดีต้อนรับสู่ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี


  ประวัติความเป็นมาของโรงเรียน
  สัญษณ์ของโรงเรียน
  ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียน
  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
  คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง
  คณะกรรมการสภานักเรียน
  ผลงาน รางวัล เกียรติยศ
  ข้อมูลนักเรียน ปี 2563 

  กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
  กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
  กลุ่มสาระฯภาษาไทย
  กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
  กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
  กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ
  กลุ่มสาระฯศิลปะ
  กลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพละศึกษา
  งานคอมพิวเตอร์
  งานแนะแนว

  ผู้บริหารโรงเรียน
  ฝ่ายบริหารงานวิชาการ

  ฝ่ายบริหารงานบุคคล
  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
  ฝ่ายบริหารงานงบประมาณฯ
  ฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน

  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
  มัธยมศึกษา เขต 9

  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
  สุพรรณบุรี

  กระทรวงศึกษาธิการ
  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
  ขั้นพื้นฐาน


ฝ่ายบริหารงานวิชาการ

   
นางวรรณพัทร ซื่อตรง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
   
         
 
 
นางสาวอรุโณทัย ขันทอง
หัวหน้าสำนักงาน
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
นางวรรณพัทร ซื่อตรง
หัวหน้างานประกันคุณภาพ
นางสาวชุติมา มณีเรืองเดช
หัวหน้างานพัฒนาการเรียน
การสอนและการนิเทศ
         
 
 
นายเอกรัตน์ ตรีบุญนิธิ
หัวหน้างงานพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา
นางสาวณัฐชา พิกุลทอง
หัวหน้างานแนะแนว
นายไพโรจน์ บุญช่วย
หัวหน้างงานลูกเสือ
นายสิรวัชร นุกูลธรรม
หัวหน้างานกิจกรรมชุมนุม
นางสาวพรสุดา แสงธรรมนาถ
หัวหน้างานกิจกรรมเพื่อสังคม
และสาธารณะประโยชน์
นางสาวปัณณพร จันชัยภูมิ
หัวหน้างานทะเบียนและวัดผล
นางสาวอัจฉราพร กลิ่นเกษร
หัวหน้างงานวิจัยและพัฒนา
นางนันท์ณภัส กันพงษ์
หัวหน้างงานห้องสมุด
นายเอกรัตน์ ตรีบุญนิธิ
หัวหน้างานโครงการ
ห้องเรียนพิเศษฯตอนต้น
นายไชยวัฒน์ ทองสุกใส
หัวหน้างานโครงการ
ห้องเรียนพิเศษฯตอนปลาย
นางสาวอรุโณทัย ขันทอง
หัวหน้างานพัฒนาระบบสารสนเทศ
ฝ่ายบริหารวิชาการ
นางสาวสุวารีย์ ยี่ภู่
หัวหน้างงานพัฒนาสื่อนวัตกรรม
และแหล่งเรียนรู้
นางสาวณัฏฐลภัส จันทร์เดชาสุข
งานมาตรฐานสากล
นางเนตรนภา เกียรติสมบูรณ์กิจ
หัวหน้างานโครงการ
สะเต็มศึกษาโรงเรียน
นางสาวผุสชา ทิพเนตร
หัวหน้างานศูนย์ HCEC
         
นายอนุกูล ปิโย
หัวหน้างานกิจกรรมรักษาดินแดน
นายปัถย์สรัล กระธน
งานพัฒนาระบบสารสนเทศ
นางสาวภัทรี พันธ์แตง
เจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารวิชาการ