ยินดีต้อนรับสู่ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี


 

ITA Online (Integrity & Transparency Assessment : ITA)
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT)  มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 

ข้อมูลพื้นฐาน
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การประชาสัมพันธ์
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การดำเนินงาน
นโยบาย No Gift Policy
การปฏิบัติงาน
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
     
การให้บริการ   แผนป้องกันการทุจริต
     
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ   มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม
     
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในสถานศึกษา