ยินดีต้อนรับสู่ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี


  ประวัติความเป็นมาของโรงเรียน
  เอกลักษณ์ของโรงเรียน
  ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียน
  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
  คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง
  คณะกรรมการสภานักเรียน
  ผลงาน รางวัล เกียรติยศ
  ข้อมูลนักเรียน ปี 2563 

  กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
  กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
  กลุ่มสาระฯภาษาไทย
  กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
  กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
  กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ
  กลุ่มสาระฯศิลปะ
  กลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพลศึกษา
  งานคอมพิวเตอร์
  งานแนะแนว

  ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
  ฝ่ายบริหารงานบุคคล
  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
  ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ
  นโยบายและแผน
  ฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน

  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
  มัธยมศึกษา เขต 9
  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
  สุพรรณบุรี
  กระทรวงศึกษาธิการ
  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
  ขั้นพื้นฐาน
  คำขอมีบัตรประจำตัว
  เอกสารประกอบการขอมีบัตร
  คำร้องขอเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล
  คำร้องขอเพิ่มวุฒิ
  แบบขออนุญาตเซ็นชื่อปฏิบัติราชการ
  แบบบันทึกส่งใบลาช้า
  แบบขออนุญาตออกนอกสถานที่
  แบบคำขอการพัฒนา
  แบบต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
  แบบคำขอเพิ่มข้อมูลในฐานข้อมูล
  ใบลา
  ใบลาประชุม   
















  
  






























 



  *คำสั่งแต่งตั้งบุคลากรเวร ด้วยเหตุ
   พิเศษ
  *คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการ การ
   ปิดภาคเรียนด้วยเหตุพิเศษ
  *คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ รับ
   สมัคร  ม.1 และ ม.4 ฉบับพิเศษ
  *ขออนุญาตประชุมคณะกรรมการ
  จัดทำ แผนปฎิบัติราชการ 2563
  *คำสั่งแต่งตั้งคณะกรมการส่งผลการ
   เรียน  ม.3 และ ม.6 ทางไปรษณีย์
  *คำสั่งให้สถานศึกษาปิดเรียนด้วย
   เหตุพิเศษ
  *การเฝ้าระวังและการป้องกันการแพร่
   ระบาดของ COVID-19
 *การดำเนินการตามมติของคณะ
   รัฐมนตรี และประกาศกระทรวงศึก
   ษาธิการ
  *แนวทางเกี่ยวกับการลาราชการ
   ช่วงการแพร่ระบาดของCOVID-19
  *การป้องกันการแดร่ระบาดของโรค
   ไวรัส COVID-19
  *ซักซ้อมความเข้าใจการปิดสถาน
  ศึกษา  และการรับนักเรียนปีการศึกษา   2563
  *การเปิดเรียนของสถานศึกษาใน
   สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
  *กำหนดเวลาปิดสถานที่เสี่ยงต่อการ
  แพร่ระบาดเพื่อการป้องกันโรคฯ
   *ปิดสถานที่เสี่ยงต่กการแพร่ระบาด
  เพื่อป้องกันและควบคุมโรคฯ
  *หลักเกณฑ์สำหรับให้พนักงานราช
  การ  ปฎิบัติงานภายในที่พัก ในกรณี
  การป้องกัน  ควบคุม แก้ไขปัญหา
  และบรรเทาผลกระทบ จากโรค
  ไวรัสโคโรนา COVID-19