ยินดีต้อนรับสู่ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี  ประวัติความเป็นมาของโรงเรียน
  สัญลักษณ์ของโรงเรียน
  ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียน
  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

  กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
  กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
  กลุ่มสาระฯภาษาไทย
  กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
  กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
  กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ
  กลุ่มสาระฯศิลปะ
  กลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพลศึกษา
  งานคอมพิวเตอร์
  งานแนะแนว
  ครูอัตราจ้าง/เจ้าหน้าที่สำนักงาน
  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

  ผู้บริหารโรงเรียน
  กลุ่มบริหารงานวิชาการ
  กลุ่มบริหารงานบุคคล
  กลุ่มบริหารงานทั่วไป
  กลุ่มบริหารงานงบประมาณฯ
  กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
  มัธยมศึกษา เขต 9

  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
  สุพรรณบุรี

  กระทรวงศึกษาธิการ
  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
  ขั้นพื้นฐาน

  คำขอมีบัตรประจำตัว
  เอกสารประกอบการขอมีบัตร
  คำร้องขอเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล
  คำร้องขอเพิ่มวุฒิ
  แบบขออนุญาตเซ็นชื่อปฏิบัติราชการ
  แบบบันทึกส่งใบลาช้า
  แบบขออนุญาตออกนอกสถานที่
  แบบคำขอการพัฒนา
  แบบต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
  แบบคำขอเพิ่มข้อมูลในฐานข้อมูล
  ใบลา
  ใบลาประชุม   
  
   แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 64
   รายงานผลการปฏิบัติงานรายบุคคล        2_2564
   ปกรายงานผลการปฏิบัติงาน
       2_2564
 * เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน
  โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
  ไทย / อังกฤษ
แนวทางการวัดและประเมินผล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัส โคโรนา 2019

ประกาศโรงเรียนกรรณสูตศึกษา
ลัย จังหวัดสุพรรณบุรี เรื่องแนว
ปฏิบัติในช่วง สถาน การณ์การแพร่
ระบาดของ เชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) ในปัจจุบัน


Facebook kannasoot
กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ฯ
กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย
กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา ฯ
กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาฯ
กลุ่มสาระฯ ศิลปะ
กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพ
กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ
งานคอมพิวเตอร์
งานแนะแนว
งานห้องเรียนพิเศษฯ