ยินดีต้อนรับสู่ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี


  ประวัติความเป็นมาของโรงเรียน
  สัญลักษณ์ของโรงเรียน
  ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียน
  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

  กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
  กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
  กลุ่มสาระฯภาษาไทย
  กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
  กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
  กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ
  กลุ่มสาระฯศิลปะ
  กลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพลศึกษา
  งานคอมพิวเตอร์
  งานแนะแนว
  ครูอัตราจ้าง/เจ้าหน้าที่สำนักงาน

  ผู้บริหารโรงเรียน
  ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
  ฝ่ายบริหารงานบุคคล
  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
  ฝ่ายบริหารงานงบประมาณฯ
  ฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน

  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
  มัธยมศึกษา เขต 9

  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
  สุพรรณบุรี

  กระทรวงศึกษาธิการ
  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
  ขั้นพื้นฐาน

  คำขอมีบัตรประจำตัว
  เอกสารประกอบการขอมีบัตร
  คำร้องขอเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล
  คำร้องขอเพิ่มวุฒิ
  แบบขออนุญาตเซ็นชื่อปฏิบัติราชการ
  แบบบันทึกส่งใบลาช้า
  แบบขออนุญาตออกนอกสถานที่
  แบบคำขอการพัฒนา
  แบบต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
  แบบคำขอเพิ่มข้อมูลในฐานข้อมูล
  ใบลา
  ใบลาประชุม    * เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน
  โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
  ไทย / อังกฤษ / จีน
 * รายงานการประเมินตนเอง ของ
 สถานศึกษา 2562

 * อัตรากำลังครู พนักงาน ลูกจ้าง
 * อัตรากำลังแบ่งตามกลุ่มสาระฯ
 
  ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการ คลิก...

  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกจ้างเป็น
  ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ

  *****ประกาศผลการคัดเลือก***** 


  *คำสั่งแต่งตั้งบุคลากรเวร ด้วยเหตุ
   พิเศษ
  *คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการ การ
   ปิดภาคเรียนด้วยเหตุพิเศษ
  *คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ รับ
   สมัคร  ม.1 และ ม.4 ฉบับพิเศษ
  *ขออนุญาตประชุมคณะกรรมการ
  จัดทำ แผนปฎิบัติราชการ 2563
  *คำสั่งแต่งตั้งคณะกรมการส่งผลการ
   เรียน  ม.3 และ ม.6 ทางไปรษณีย์
  *คำสั่งให้สถานศึกษาปิดเรียนด้วย
   เหตุพิเศษ
  *การเฝ้าระวังและการป้องกันการแพร่
   ระบาดของ COVID-19
 *การดำเนินการตามมติของคณะ
   รัฐมนตรี และประกาศกระทรวงศึก
   ษาธิการ
  *แนวทางเกี่ยวกับการลาราชการ
   ช่วงการแพร่ระบาดของCOVID-19
  *การป้องกันการแดร่ระบาดของโรค
   ไวรัส COVID-19
  *ซักซ้อมความเข้าใจการปิดสถาน
  ศึกษา  และการรับนักเรียนปีการศึกษา   2563
  *การเปิดเรียนของสถานศึกษาใน
   สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
  *กำหนดเวลาปิดสถานที่เสี่ยงต่อการ
  แพร่ระบาดเพื่อการป้องกันโรคฯ
   *ปิดสถานที่เสี่ยงต่กการแพร่ระบาด
  เพื่อป้องกันและควบคุมโรคฯ
  *หลักเกณฑ์สำหรับให้พนักงานราช
  การ  ปฎิบัติงานภายในที่พัก ในกรณี
  การป้องกัน  ควบคุม แก้ไขปัญหา
  และบรรเทาผลกระทบ จากโรค
  ไวรัสโคโรนา COVID-19