ยินดีต้อนรับสู่ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี


  ประวัติความเป็นมาของโรงเรียน
  สัญลักษณ์ของโรงเรียน
  ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียน
  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

  กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
  กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
  กลุ่มสาระฯภาษาไทย
  กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
  กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
  กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ
  กลุ่มสาระฯศิลปะ
  กลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพลศึกษา
  งานคอมพิวเตอร์
  งานแนะแนว
  ครูอัตราจ้าง/เจ้าหน้าที่สำนักงาน

  ผู้บริหารโรงเรียน
  กลุ่มบริหารงานวิชาการ
  กลุ่มบริหารงานบุคคล
  กลุ่มบริหารงานทั่วไป
  กลุ่มบริหารงานงบประมาณฯ
  กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
  มัธยมศึกษา เขต 9

  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
  สุพรรณบุรี

  กระทรวงศึกษาธิการ
  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
  ขั้นพื้นฐาน

  คำขอมีบัตรประจำตัว
  เอกสารประกอบการขอมีบัตร
  คำร้องขอเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล
  คำร้องขอเพิ่มวุฒิ
  แบบขออนุญาตเซ็นชื่อปฏิบัติราชการ
  แบบบันทึกส่งใบลาช้า
  แบบขออนุญาตออกนอกสถานที่
  แบบคำขอการพัฒนา
  แบบต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
  แบบคำขอเพิ่มข้อมูลในฐานข้อมูล
  ใบลา
  ใบลาประชุม   
  
   บันทึกข้อตกลงการประเมินผลการ
       ปฏิบัติงานข้าราชการสายงานสอน

   แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 64
   รายงานผลการปฏิบัติงานรายบุคคล        2_2563 * เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน
  โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
  ไทย / อังกฤษ
แนวทางการวัดและประเมินผล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัส โคโรนา 2019

ประกาศโรงเรียนกรรณสูตศึกษา
ลัย จังหวัดสุพรรณบุรี เรื่องแนว
ปฏิบัติในช่วง สถาน การณ์การแพร่
ระบาดของ เชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) ในปัจจุบัน


Facebook kannasoot
กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ฯ
กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย
กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา ฯ
กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาฯ
กลุ่มสาระฯ ศิลปะ
กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพ
กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ
งานคอมพิวเตอร์
งานแนะแนว
งานห้องเรียนพิเศษฯ


  *คำสั่งแต่งตั้งบุคลากรเวร ด้วยเหตุ
   พิเศษ

  *คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการ การ
   ปิดภาคเรียนด้วยเหตุพิเศษ

  *ขออนุญาตประชุมคณะกรรมการ
  จัดทำ แผนปฎิบัติราชการ 2563

 
 *คำสั่งให้สถานศึกษาปิดเรียนด้วย
   เหตุพิเศษ

  *การเฝ้าระวังและการป้องกันการแพร่
   ระบาดของ COVID-19

 *การดำเนินการตามมติของคณะ
   รัฐมนตรี และประกาศกระทรวงศึก
   ษาธิการ

  *แนวทางเกี่ยวกับการลาราชการ
   ช่วงการแพร่ระบาดของCOVID-19

  
*การป้องกันการแดร่ระบาดของโรค
   ไวรัส COVID-19

  
*ซักซ้อมความเข้าใจการปิดสถาน
  ศึกษา  และการรับนักเรียนปีการศึกษา   2563

  *การเปิดเรียนของสถานศึกษาใน
   สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

  *กำหนดเวลาปิดสถานที่เสี่ยงต่อการ
  แพร่ระบาดเพื่อการป้องกันโรคฯ

   
*ปิดสถานที่เสี่ยงต่กการแพร่ระบาด
  เพื่อป้องกันและควบคุมโรคฯ

  
*หลักเกณฑ์สำหรับให้พนักงานราช
  การ  ปฎิบัติงานภายในที่พัก ในกรณี
  การป้องกัน  ควบคุม แก้ไขปัญหา
  และบรรเทาผลกระทบ จากโรค
  ไวรัสโคโรนา COVID-19