ยินดีต้อนรับสู่ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี


  ประวัติความเป็นมาของโรงเรียน
  สัญลักษณ์ของโรงเรียน
  ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียน
  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

  กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
  กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
  กลุ่มสาระฯภาษาไทย
  กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
  กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
  กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ
  กลุ่มสาระฯศิลปะ
  กลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพลศึกษา
  งานคอมพิวเตอร์
  งานแนะแนว
  ครูอัตราจ้าง/เจ้าหน้าที่สำนักงาน

  ผู้บริหารโรงเรียน
  กลุ่มบริหารงานวิชาการ
  กลุ่มบริหารงานบุคคล
  กลุ่มบริหารงานทั่วไป
  กลุ่มบริหารงานงบประมาณฯ
  กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
  มัธยมศึกษา เขต 9

  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
  สุพรรณบุรี

  กระทรวงศึกษาธิการ
  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
  ขั้นพื้นฐาน

  คำขอมีบัตรประจำตัว
  เอกสารประกอบการขอมีบัตร
  คำร้องขอเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล
  คำร้องขอเพิ่มวุฒิ
  แบบขออนุญาตเซ็นชื่อปฏิบัติราชการ
  แบบบันทึกส่งใบลาช้า
  แบบขออนุญาตออกนอกสถานที่
  แบบคำขอการพัฒนา
  แบบต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
  แบบคำขอเพิ่มข้อมูลในฐานข้อมูล
  ใบลา
  ใบลาประชุม   
 * เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน
  โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
  ไทย / อังกฤษ / จีน
 * รายงานการประเมินตนเอง ของ
 สถานศึกษา 2562

 * อัตรากำลังครู พนักงาน ลูกจ้าง
 * อัตรากำลังแบ่งตามกลุ่มสาระฯ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ศธ.ปรับลดเวลาและวันทำงานของบุคลากรในสังกัด/ในกำกับ 'Work from Home' ในเขตจังหวัดทั้ง 28 จังหวัด ตั้งแต่ 4-17 ม.ค.2564 โดยให้ทุกหน่วยงานจัดบุคลากร
หมุนเวียนมาปฏิบัติงาน ณ สถานที่ทำงาน ไม่เกิน 25% ของบุคลากรทั้งหมด

ประชาสัมพันธ์.... เรื่องแจ้งจากงานทะเบียนวัดผล ให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่​ 3 และ​ 6 ดำเนินการติดต่อครูผู้สอนประจำรายวิชาที่นักเรียนมีผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ เพื่อขอแก้ไขผลการเรียน ให้แล้วเสร็จภายในวันที่​ 30 มกราคม​ 2564 หากนักเรียนคนใดไม่สามารถติดต่อครูผู้สอนได้สามารถส่งอีเมล
เพื่อขอความช่วยเหลือมาที่​ academicksschool@kannasoot.ac.th ได้หรือติดต่อครูที่ปรึกษาเพื่อ ประสานงานฝ่ายวิชาการต่อไป

แนวปฏิบัติการแก้ไขผลการเรียนสาหรับนักเรียนที่มีผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์
แนวทางการวัดและประเมินผล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019

ประกาศโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง การปิดโรงเรียน
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19)

ประกาศโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง การปิดโรงเรียน
เนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19)

ประกาศโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง แนวปฏิบัติในช่วง
สถาน การณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในปัจจุบัน

อนึ่ง นักเรียนหรือผู้ปกครอง สามารถประสานงาน สอบถาม เพื่อเพิ่มความชัดเจน ถูกต้อง โดยติดต่อกลุ่มบริหารวิชาการ รองฯวรรณพัทร ซื่อตรง 094-6154749 ครูชุติมา เที่ยงบางหลวง 089-8895002หรือ 084-8840002 จึงเรียนมาเพื่อทราบและกราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ 
  ตารางเรียน / ตารางสอน

*** ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2/2563-แก้ไข
*** ตารางสอนครู ภาคเรียนที่ 2/2563
  
*คำสั่งแต่งตั้งบุคลากรเวร ด้วยเหตุ
   พิเศษ

  *คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการ การ
   ปิดภาคเรียนด้วยเหตุพิเศษ

  *ขออนุญาตประชุมคณะกรรมการ
  จัดทำ แผนปฎิบัติราชการ 2563

 
 *คำสั่งให้สถานศึกษาปิดเรียนด้วย
   เหตุพิเศษ

  *การเฝ้าระวังและการป้องกันการแพร่
   ระบาดของ COVID-19

 *การดำเนินการตามมติของคณะ
   รัฐมนตรี และประกาศกระทรวงศึก
   ษาธิการ

  *แนวทางเกี่ยวกับการลาราชการ
   ช่วงการแพร่ระบาดของCOVID-19

  
*การป้องกันการแดร่ระบาดของโรค
   ไวรัส COVID-19

  
*ซักซ้อมความเข้าใจการปิดสถาน
  ศึกษา  และการรับนักเรียนปีการศึกษา   2563

  *การเปิดเรียนของสถานศึกษาใน
   สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

  *กำหนดเวลาปิดสถานที่เสี่ยงต่อการ
  แพร่ระบาดเพื่อการป้องกันโรคฯ

   
*ปิดสถานที่เสี่ยงต่กการแพร่ระบาด
  เพื่อป้องกันและควบคุมโรคฯ

  
*หลักเกณฑ์สำหรับให้พนักงานราช
  การ  ปฎิบัติงานภายในที่พัก ในกรณี
  การป้องกัน  ควบคุม แก้ไขปัญหา
  และบรรเทาผลกระทบ จากโรค
  ไวรัสโคโรนา COVID-19