ยินดีต้อนรับสู่ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี  ประวัติความเป็นมาของโรงเรียน
  สัญลักษณ์ของโรงเรียน
  ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียน
  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

  กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
  กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
  กลุ่มสาระฯภาษาไทย
  กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
  กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
  กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ
  กลุ่มสาระฯศิลปะ
  กลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพลศึกษา
  งานคอมพิวเตอร์
  งานแนะแนว
  ครูอัตราจ้าง/เจ้าหน้าที่สำนักงาน
  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

  ผู้บริหารโรงเรียน
  กลุ่มบริหารงานวิชาการ
  กลุ่มบริหารงานบุคคล
  กลุ่มบริหารงานทั่วไป
  กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
  กลุ่มบริหารงานงบประมาณฯ
    เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
      ประจำปีงบประมาณ 2566

     รายละเอียดแนบท้ายประกาศฯ
     ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
      โครงการส่งเสริมสนับสนุน
      บุคลากรทางด้านภาษาต่างประเทศ
      ไฟล์ PDF1   //   ไฟล์  PDF2
     ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างห้อง EP
     รายละเอียดโครงการ EP (TOR)
     ตารางแสดงวงเงิน โครงการ EP
     เอกสารประกวดราคา
     ประกาศ ประกวดราคาจ้าง
     ประกวดราคาจ้าง (e-bidding)
     เอกสารประกวดราคาจ้าง
          (e-bidding)

     รายละเอียดขอบเขตโครงการ
          (TOR
)
     ประกาศผู้ชนะเสนอราคา   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
  มัธยมศึกษาสุพรรณบุรี

   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
  สุพรรณบุรี

  กระทรวงศึกษาธิการ
   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
  ขั้นพื้นฐาน

   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ

  คำขอมีบัตรประจำตัว
  เอกสารประกอบการขอมีบัตร
  คำร้องขอเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล
  คำร้องขอเพิ่มวุฒิ
  แบบขออนุญาตเซ็นชื่อปฏิบัติราชการ
  แบบบันทึกส่งใบลาช้า
  แบบขออนุญาตออกนอกสถานที่
  แบบคำขอการพัฒนา
  แบบต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
  แบบคำขอเพิ่มข้อมูลในฐานข้อมูล
  ใบลา
  ใบลาประชุม   
  
   แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 64
   รายงานผลการปฏิบัติงานรายบุคคล        2_2564
   ปกรายงานผลการปฏิบัติงาน
       2_2564
 * เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน
  โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
  ไทย / อังกฤษ

Facebook kannasoot
กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ฯ
กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย
กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา ฯ
กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาฯ
กลุ่มสาระฯ ศิลปะ
กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพ
กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ
งานคอมพิวเตอร์
งานแนะแนว
งานห้องเรียนพิเศษฯ  ใบขออนุญาตใช้รถยนต์
  คำขอใช้สถานที่ (บุคคลภายนอก)
  ขอความร่วมมือด้านบริการและ
        สถานที่

  บันทึกข้อความแจ้งปรับปรุงซ่อม
  แบบฟอร์มขออนุเคราะห์ยืมอุปกรณ์
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุร

    ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ของห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ(English Program) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding)