ยินดีต้อนรับสู่ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรีกลุ่มบริหารงานงบประมาณฯ
โรงเรียน​กรรณ​สูต​ศึกษา​ลัย​ จังหวัด​สุพรรณ

ลำดับ
รายการ
1
2
3
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรทางด้านภาษาต่างประเทศ       ไฟล์ PDF1   //   ไฟล์  PDF2
4
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างห้องเรียนพิเศษ EP
5
รายละเอียดโครงการห้องเรียนพิเศษ EP (Terms of Reference :TOR)
6
ตารางแสดงวงเงิน โครงการห้องเรียนพิเศษ EP
7
เอกสารประกวดราคา
8
ประกาศ ประกวดราคาจ้าง
9
ประกาศโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ของห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ
(English Program) ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10
เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ED-1/2566
11
ขอบเขตของงาน และกำหนดราคากลางสำหรับประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ของห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ(English Program) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ของห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ(English Program) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding)
13
ประการการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาส // ไตรมาสที่ 1 // ไตรมาสที่ 2 // ไตรมาสที่ 3
14
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2566
15
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2566
16
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2566
17
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2566
18
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2566
19
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2566
20
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2566
21
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2566
22
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2566
23
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2566
24
ประกาศผลผู้ชนะผู้จัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP
25
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567
26
รายงานขอซื้อขอจ้างห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (English Program)
27
 เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ED-๑/2567
28
ประกวดราคาจ้างส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ของห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ
(English Program) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29
เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ED-2/2567 ประกวดราคาจ้างโครงส่งเสริม สนับสนุนบุคลากรด้านภาษาต่างประเทศ (Native Speaker)
30
รายงานขอซื้อขอจ้าง โครงส่งเสริม สนับสนุนบุคลากรด้านภาษาต่างประเทศ (Native Speaker) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
31
คำสั่งคณะกรรมการพิจารณา ผลการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ED-2/2567 โครงส่งเสริม สนับสนุนบุคลากรด้านภาษาต่างประเทศ (Native Speaker)
32
 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567
33

 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2567