ยินดีต้อนรับสู่ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรีกลุ่มบริหารงานงบประมาณฯ
โรงเรียน​กรรณ​สูต​ศึกษา​ลัย​ จังหวัด​สุพรรณ

ลำดับ
รายการ
1
2
3
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรทางด้านภาษาต่างประเทศ       ไฟล์ PDF1   //   ไฟล์  PDF2
4
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างห้องเรียนพิเศษ EP
5
รายละเอียดโครงการห้องเรียนพิเศษ EP (Terms of Reference :TOR)
6
ตารางแสดงวงเงิน โครงการห้องเรียนพิเศษ EP
7
เอกสารประกวดราคา
8
ประกาศ ประกวดราคาจ้าง
9
ประกาศโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ของห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ
(English Program) ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10
เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ED-1/2566
11
ขอบเขตของงาน และกำหนดราคากลางสำหรับประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ของห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ(English Program) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12
  ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ของห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ(English Program) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding)
13
ประการการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาส // ไตรมาสที่ 1 // ไตรมาสที่ 2 // ไตรมาสที่ 3
14
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2566
15
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2566
16
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2566
17
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2566
18
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2566
19
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2566
20
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2566