ยินดีต้อนรับสู่ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี


  ประวัติความเป็นมาของโรงเรียน
  สัญษณ์ของโรงเรียน
  ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียน
  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
  คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง
  คณะกรรมการสภานักเรียน
  ผลงาน รางวัล เกียรติยศ
  ข้อมูลนักเรียน ปี 2563 

  กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
  กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
  กลุ่มสาระฯภาษาไทย
  กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
  กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
  กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ
  กลุ่มสาระฯศิลปะ
  กลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพละศึกษา
  งานคอมพิวเตอร์
  งานแนะแนว

  ผู้บริหารโรงเรียน
  ฝ่ายบริหารงานวิชาการ

  ฝ่ายบริหารงานบุคคล
  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
  ฝ่ายบริหารงานงบประมาณฯ
  ฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน

  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
  มัธยมศึกษา เขต 9

  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
  สุพรรณบุรี

  กระทรวงศึกษาธิการ
  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
  ขั้นพื้นฐานกลุ่มบริหารงานงบประมาณ นโยบายและแผน

   
นายสุรศักดิ์ เนาวรัตน์
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ
นโยบายและแผน
   
         
   
   
   
นางสายพาน ทองจันทร์
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ
และแผนงาน
   
 
 
นางบุษกร กานต์กำพล
หัวหน้าสำนักงาน
กลุ่มงานงบประมาณ และแผนงาน
นายเดชา เดชะคำภู
หัวหน้างงานนโยบายและแผน
นายรัฐปรัชญ์ โรจนศักดิ์โภคิน
หัวหน้างานพัสดุและสินทรัพย์
         
 
 
นางสาวโสรญา ธีรพิพัฒนปัญญา
หัวหน้างานจัดซื้อจัดจ้าง
นายธีรดล อินทร์อำพันธุ์
หัวหน้างานพัสดุและสินทรัพย์
นางสาวปรียานุช บัวผัน
หัวหน้างานตรวจสอบ ติดตาม
และรายงานประเมินผล
นางสาวมยุเรศ เป็นมูล
หัวหน้างานสวัสดิการโรงเรียน
นางสาววรรณฤดี ปานดำ
หัวหน้างานร้านค้าและสวัสดิการโรงเรียน
นางสายพาน ทองจันทร์
หัวหน้างานควบคุมภายใน
ว่าที่ ร.ต.ณรงค์ศักดิ์ หนูสาย
หัวหน้างานห้องเรียนสีเขียว
นายปิติภูมิ น้ำแก้ว
หัวหน้างานอัดสำเนาเอกสาร
นางสาวสุวารีย์ ยี่ภู่
หัวหน้างานสารสนเทศ
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ