ยินดีต้อนรับสู่ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ปีการศึกษา 2565

             

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

             
นางสาวประภาพรรณ สีเหลือง
สาขาคณิตศาสตร์ศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

นางสาวณัฐธิดา ปิยนุสรณ์
สาขาคณิตศาสตร์ศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

นางสาวสุธิมา บุญช่วย
สาขาคณิตศาสตร์ศึกษา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
นางสาวอภิชญา ธนาวิวัฒน์
สาขาคณิตศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
นางสาวธิดารัตน์ ผลจิตร์
สาขาคณิตศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
             

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

             
นางสาวนันทิชา ม่วงศิลป์
สาขาคณิตศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
นางสาวภัทราพร บุญรักษ์
สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
นางสาวรวงข้าว สุขเกษม
สาขา เคมี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม
นางสาวจริญญา สกุลพราหมณ์ สาขาชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
นายเสฐียรพงษ์ เมฆวรรณกร
สาขาเคมี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
             
   
นายทัศนัย โสคันธิกอุบล
สาขาเคมี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
นายมงคล ดวงตาแก้ว
สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
นายสุชาครีย์ มานา
สาขาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
นางสาวสายธาร สาลีผล
สาขาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
             
 
นายสุวิจักขณ์ เพชรอมรวงศ์
สาขาพลศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัย
การกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตสุพรรณบุรี
 
นางสาว ศิริพรทิพย์ จำปีเรือง
สาขาพลศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
การกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตสุพรรณบุรี
นางสาวอิงนภัส จันทร์แดง
สาขาพลศึกษา
คณะครุศาตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
นางสาวภคพร จอมศรี
สาขาพลศึกษาและสุขศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
             
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
             
นางสาวหนึ่งฤทัย เป็งตะพันธ์ สาขาภาษาอังกฤษศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒน
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตกำแพงแสน
นายราชศักดิ์ มีแก้วน้อย
สาขาภาษาจีน คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
นางสาวชัญญานุช รักพงษ์ สาขาภาษาอังกฤษศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
นางสาวญาดา รัมมะพัฒน์ สาขาภาษาอังกฤษศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
นางสาวจารุภา แซ่ลิ้ม
สาขาภาษาจีน
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
นางสาวปิยวรรณ เกตุคง
สาขาศิลปศึกษา คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
นาย เอเดน สรหงษ์
ประกาศนียบัตรบัณฑิต
สาขา วิชาชีพครู
คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
นายธาราธีระ สุขสมรูป
สาขาวิชานาฏศิลป์ไทยศึกษา
คณะศิลปะศึกษา
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
นายณัฐวุฒิ ทารัตน์
สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา
คณะศิลปะศึกษา
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
             
กลุ่มสาระการเรียนสังคมศึกษาฯ
             
พระชิตดนัย ชินปุตโต
คณะครุศาสตร์​ สาขาสังคมศึกษา​ มหาวิทยาลัย​มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
นางสาวฑิฆัมพร เข็มเพ็ชร
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต คณะครุศาสตร์ สาขาสังคมศึกษา มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
นางสาววีนัส เจาะขาว
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต คณะครุศาสตร์ สาขาสังคมศึกษา มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
นางสาวกัญญาภัทร ซื่อตรง
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต คณะครุศาสตร์ สาขาสังคมศึกษา มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย