ยินดีต้อนรับสู่ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี


  ประวัติความเป็นมาของโรงเรียน
  เอกลักษณ์ของโรงเรียน
  ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียน
  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
  คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง
  คณะกรรมการสภานักเรียน
  ผลงาน รางวัล เกียรติยศ
  ข้อมูลนักเรียน ปี 2563 

  กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
  กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
  กลุ่มสาระฯภาษาไทย
  กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
  กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
  กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ
  กลุ่มสาระฯศิลปะ
  กลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพลศึกษา
  งานคอมพิวเตอร์
  งานแนะแนว

  ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
  ฝ่ายบริหารงานบุคคล
  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
  ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ
  นโยบายและแผน
  ฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน

  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
  มัธยมศึกษา เขต 9

  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
  สุพรรณบุรี

  กระทรวงศึกษาธิการ
  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
  ขั้นพื้นฐาน
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
 
 

นางสาวอัจฉราพร กลิ่นเกษร
ศษ.บ.สังคมศึกษา
คศ.ม.วิธีวิทยากรวิจัยการศึกษา
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

 

         
 
 
 
 
นางเพยาว์ ตนดี
ศษ.ม.หลักสูตรและการสอนมัธยมศึกษา
 
นางสายพาน ทองจันทร์
กศ.ม.จิตวิทยาการแนะแนว
 
นายสมชาย เทียนไชย
อ.บ.สังคมพื่อการพัฒนา
 
 
 
 
ดร.กรณ์ภูพงษ์ ศิลปเตชอังกูร
ศศ.บ.สังคมศึกษา
ศศ.ม.สังคมศึกษา
ศศ.ด.สังคมวิทยา
 
ดร.พัชราวรรณ เจริญพันธุ์
ค.บ.สังคมศึกษา
ศศ.ม.สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
ปร.ด.บริหารการศึกษา
 
นางสาวมาลัย เชียงวิราฑา
ค.บ.สังคมศึกษา
 
 
   
นางสาวมะลิ เกตุรักษ์
ศศ.บ.รัฐศาสตร์
นางสาวมาลี เชียงวิราฑา
ค.บ.สังคมศึกษา
นางธดากรณ์ กลิ่นหอม
ค.บ.สังคมศึกษา
         
   
นางสาวชนิกานต์ ศรีทองสุข
อ.บ.ภูมิศาสตร์
ศษ.ม.การสอนสังคมศึกษา
นางสาวชนิดาภา กิตติกมเมศ
ค.บ.สังคมศึกษา
นางสาววิจิตรพร สระทองแหม็น
ค.บ.สังคมศึกษา
ศษ.ม.การบริหารการศึกษา
         
   
นางสาวพรพรรณ นาคสุวรรณ
ค.บ.สังคมศึกษา
นางสาวมนตรี เฉกเพลงพิน
ศศ.บ.ศาสนาและปรัชญา
ศษ.ม.การสอนสังคมศึกษา
นางสาวรวินท์นิภา โชติประภารัตน์
ศศ.บ.สังคมศึกษา
         
   
นางธนัชญา อินบุตร
ว่าที่ ร.ต.เชาวลิต อัครปัญญาวิทย์
ศษ.บ. สังคมศึกษา
กศ.ม. หลักสูตรและการสอน
นางสาวสิริธร ยิ้มประเสริฐ
ค.ม.หลักสูตรและการสอน