ยินดีต้อนรับสู่ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี


  ประวัติความเป็นมาของโรงเรียน
  เอกลักษณ์ของโรงเรียน
  ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียน
  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
  คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง
  คณะกรรมการสภานักเรียน
  ผลงาน รางวัล เกียรติยศ
  ข้อมูลนักเรียน ปี 2563 

  กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
  กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
  กลุ่มสาระฯภาษาไทย
  กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
  กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
  กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ
  กลุ่มสาระฯศิลปะ
  กลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพลศึกษา
  งานคอมพิวเตอร์
  งานแนะแนว

  ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
  ฝ่ายบริหารงานบุคคล
  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
  ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ
  นโยบายและแผน
  ฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน

  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
  มัธยมศึกษา เขต 9

  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
  สุพรรณบุรี

  กระทรวงศึกษาธิการ
  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
  ขั้นพื้นฐาน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ดร.ชาญชัย ทิพเนตร
ประธานกรรมการ
         
     
พระครูสิริวรธรรมภินันท์
เจ้าอาวาสวัดมะนาว
กรรมการผู้แทนองค์กรศาสนา
พระครูศรีอรรถศาสตร์
ดร.ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดป่าเลไลยก์
กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
นางหงส์หยก ฉิมพันธ์
กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง
นายเอกรัตน์ ตรีบุญนิธิ
กรรมการผู้แทนครู
นายสมคิด ศรีกุลยนันท์
กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
นายวิทยา บุณยพัชรินทร์
กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
นายเอก ประทุมรัตน์
กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
นายประเสริฐ สุนทรเนตร
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายธงชัย กล่ำจตุรงค์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายธนศักดิ์ อินทร์น้อย
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายวุฒิชัย หงส์โต
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
รศ.ดร.สมคิด พรมจุ้ย
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นางสุวิมล ปานะชา
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายนิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ
กรรมการและเลขานุการ