ยินดีต้อนรับสู่ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี


  ประวัติความเป็นมาของโรงเรียน
  เอกลักษณ์ของโรงเรียน
  ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียน
  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
  คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง
  คณะกรรมการสภานักเรียน
  ผลงาน รางวัล เกียรติยศ
  ข้อมูลนักเรียน ปี 2563 

  กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
  กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
  กลุ่มสาระฯภาษาไทย
  กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
  กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
  กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ
  กลุ่มสาระฯศิลปะ
  กลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพลศึกษา
  งานคอมพิวเตอร์
  งานแนะแนว

  ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
  ฝ่ายบริหารงานบุคคล
  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
  ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ
  นโยบายและแผน
  ฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน

  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
  มัธยมศึกษา เขต 9

  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
  สุพรรณบุรี

  กระทรวงศึกษาธิการ
  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
  ขั้นพื้นฐาน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 
 
 
นายเอกรัตน์ ตรีบุญนิธิ
กศ.บ.คณิตศาสตร์
ศศ.ม.การสอนคณิตศาสตร์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
 
         
 
 
 
 
นายพิเชษฐ ผาสุข
วท.บ.คณิตศาสตร์
ศษ.ม.การบริหารการศึกษา
 
นายขวัญชัย นุ่มอ่อน
ค.บ.คณิตศาสตร์
ศษ.ม.การบริหารการศึกษา
 
นางบุษกร กานต์กำพล
ค.บ.คณิตศาสตร์
ศษ.ม.การสอนคณิตศาสตร์
 
 
 
 
นางชมภูนุช คงทัด
ค.บ.คณิตศาสตร์
วท.ม.คณิตศาสตร์ศึกษา
 
นางกัญญา แก้วแกมเสือ
ค.บ.คณิตศาสตร์
 
นายปัญญา บุญเติมเต็ม
ค.บ.คณิตศาสตร์
ศษ.ม.เทคโนโลยีการศึกษา
 
 
   
นายยศพงค์ ทรงเพียรธรรม
วท.บ วิชาเอกคณิตศาสตร์
วิชาโท สถิติ
ศษ.ม คณิตศาสตร์ศึกษา
นางสาวอรพรรณ ดวงแข
ค.บ.คณิตศาสตร์
ศษ.ม.การบริหารการศึกษา
นางสาวธนพร มากระจัน
กศ.บ.คณิตศาสตร์
ศษ.ม.การบริหารการศึกษา
         
   
นางสาวณัฏฐลภัส จันทร์เดชาสุข
วท.บ.คณิตศาสตร์
ศษ.ม.เทคโนโลยีการศึกษา
นางสาวกรรธิมา บุญยาชัย
ค.บ.สถิติ
นายพิชนันต์ แตงอ่อน
ศษ.บ.การสอนคณิตศาสตร์
         
   
นางสาวพรสุดา แสงธรรมนาถ
ศษ.บ.การสอนคณิตศาสตร์
ศษ.ม.การบริหารการศึกษา
นางสาวรัชฎาภรณ์ ฉายสีอ่อน
ค.บ.คณิตศาสตร์
นางสาวอมฤตรส ทับทิมเล็ก
วท.บ คณิตศาสตร์
         
   
นางสาวกาลัญญา​ ใจชื่น
กศ.บ.การสอน​คณิตศาสตร์​
 
นางอรพรรณ สุคลธา
วท.บ.คณิตศาสตร์
ศศ.ม.การสอนคณิตศาสตร์
 
นางสาวชลิตา แสงศิลาวุฒิกุล
คบ.คณิตศาสตร์
         
       
 
นางสาวทักษพร เรียงคม
ศษ.บ.การสอนคณิตศาสตร์