ยินดีต้อนรับสู่ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี


 

ITA Online (Integrity & Transparency Assessment : ITA)
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT)  มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 

คู่มือกลุ่มอำนวยการ
คู่มือกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
คู่มือกลุ่มบริหารงานบุคคล
คู่มือกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
คู่มือกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
คู่มือกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
คู่มือกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
คู่มือกลุ่มกฎหมายและคดี
คู่มือกลุ่มนโยบายและแผน
คู่มือหน่วยตรวจสอบภายใน