ยินดีต้อนรับสู่ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

* คำสั่งที่ 327/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดงานวาระเกียรติยศ ครบรอบ 123 ปี
* การกำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
* คำสั่งที่ 302/2564 (แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – ๑๙) ฉบับที่ 7
* คำสั่งที่ 299/2564 แต่งตั้งบุคลากรตรวจเวร และอยู่เวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564
* คำสั่งที่ 298/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดูแลนักเรียนฉีดวัคซีน Pfizer เข็มที่ 2 ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
* คำสั่งที่ 294/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดูแลนักเรียนฉีดวัคซีน Pfizer ป้องกันโรคเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี
* คำสั่งที่ 283/2564 แต่งตั้งบุคลากรตรวจเวร และอยู่เวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ ประจำเดือนตุลาคม 2564
* คำสั่งที่ 281/2564 คำสั่งโรงเรียน ปีการศึกษา 2564
* คำสั่งที่ 272/2564 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564
* คำสั่งที่ 269/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการเยี่ยมบ้านและหอพักนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564
* คำสั่งที่ 266/2564 แต่งตั้งบุคลากรตรวจเวร และอยู่เวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ
ประจำเดือนกันยายน 2564
* คำสั่งที่ 249/2564 แต่งตั้งบุคลากรตรวจเวร และอยู่เวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ ประจำเดือนสิงหาคม 2564
* คำสั่งที่ 234/2564 แต่งตั้งบุคลากรตรวจเวร และอยู่เวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 กรณีการปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ
* คำสั่งที่ 187/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมเสริมสร้างประสิทธิภาพ “ศิษย์ดีศรีกรรณสูต”
* คำสั่งที่ 185/2564 แต่งตั้งบุคลากรตรวจเวร และอยู่เวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ ประจำเดือนมิถุนายน 2564
* คำสั่งที่ 183/2564 ต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการแจกหนังสือแบบเรียน
* คำสั่งที่ 174/2564 แต่งตั้งบุคลากรตรวจเวร และอยู่เวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 ( แก้ไขผู้ตรวจเวรและผู้อยู่เวรวันหยุดราชการกลางวัน - ครูผู้หญิง )