ยินดีต้อนรับสู่ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

    
รวมงานวิจัยชั้นเรียน ปีการศึกษา 2563

   
ปกรายงานการวิจัยในชั้นเรียน กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์    
รายงานการวิจัยในชั้นเรียน กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์    
รายงานการวิจัยในชั้นเรียน กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ    
ปกรายงานการวิจัยในชั้นเรียน กลุ่มสาระฯภาษาไทย    
ปกรายงานการวิจัยในชั้นเรียน กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ    
ปกรายงานการวิจัยในชั้นเรียน กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ    
ปกรายงานการวิจัยในชั้นเรียน กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ    
รายงานการวิจัยในชั้นเรียน กลุ่มสาระฯศิลปะ    
รายงานการวิจัยในชั้นเรียน งานคอมพิวเตอร์    
ปกรายงานการวิจัยในชั้นเรียน งานแนะแนว