ยินดีต้อนรับสู่ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

    
 เอกสารงานวิจัยและพัฒนา

งานวิจัย เรื่อง การพัฒนาแนวทางการนิเทศภายในที่สอดคล้องกับโลกในศตวรรษที่ 21 ของครูตามตัวชี้วัด รายมาตรฐานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี
รายงานโครงการเรื่อง “นวัตกรรมและสื่อการเรียนรู้ครูสู่มาตรฐานสากล” โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี
       
รูปแบบรายงานการวิจัยในชั้นเรียน   word  
รูปแบบรายงานการวิจัยในชั้นเรียน   pdf  
   
ดาวโหลด
ปกรายงานการวิจัยในชั้นเรียน กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์   ปกหน้า ปกหลัง
ปกรายงานการวิจัยในชั้นเรียน กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์   ปกหน้า ปกหลัง
ปกรายงานการวิจัยในชั้นเรียน กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ   ปกหน้า ปกหลัง
ปกรายงานการวิจัยในชั้นเรียน กลุ่มสาระฯภาษาไทย   ปกหน้า ปกหลัง
ปกรายงานการวิจัยในชั้นเรียน กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ   ปกหน้า ปกหลัง
ปกรายงานการวิจัยในชั้นเรียน กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ   ปกหน้า ปกหลัง
ปกรายงานการวิจัยในชั้นเรียน กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ   ปกหน้า ปกหลัง
ปกรายงานการวิจัยในชั้นเรียน กลุ่มสาระฯศิลปะ   ปกหน้า ปกหลัง
ปกรายงานการวิจัยในชั้นเรียน งานคอมพิวเตอร์   ปกหน้า ปกหลัง
ปกรายงานการวิจัยในชั้นเรียน งานแนะแนว   ปกหน้า ปกหลัง
       
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์      
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์      
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ      
กลุ่มสาระฯภาษาไทย      

กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

     
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ      
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ      
กลุ่มสาระฯศิลปะ      
งานคอมพิวเตอร์      
งานแนะแนว