ยินดีต้อนรับสู่ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

    
 เอกสารงานวิจัยและพัฒนา ผลงานทางวิชาการ
" กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม"

งานวิจัย เรื่อง การพัฒนาแนวทางการนิเทศภายในที่สอดคล้องกับโลกในศตวรรษที่ 21 ของครูตามตัวชี้วัด รายมาตรฐานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี
รายงานโครงการเรื่อง “นวัตกรรมและสื่อการเรียนรู้ครูสู่มาตรฐานสากล” โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี
ครูสายพาน ทองจันทร์