ยินดีต้อนรับสู่ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

    
 เอกสารงานวิจัยและพัฒนา ผลงานทางวิชาการ
" กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี"

นางเนตรนภา เกียรติสมกิจ
ชุดฝึกทักษะปฏิบัติการทางเคมี
วิจัยในชั้นเรียน2565