ยินดีต้อนรับสู่ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี


"คุรุมุทิตา ทรงคุณค่า เกียรติ ศักดิ์ศรี ๑๒๔ ปี กรรณสูตศึกษาลัย"
วันเสาร์ที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕​ เวลา​ ๑๘.๐๐ น. โรงเรียนกรณณสูตศึกษาลัย จัดกิจกรรม "คุรุมิติตา ทรงคุณค่า เกียรติ ศักดิ์ศรี ๑๒๔ ปี กรรณสูตศึกษาลัย" ณ หอประชุม ๒​ โดยมีครูผู้เกียณอายุราชการจำนวน ๔ ท่าน และลูกจ้างประจำ ๑ ท่าน ประกอบด้วย ครูสมบูรณ์ ทองงาม กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) ครูสุวรรณี เข็มเพ็ชร กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ ครูนภัสนันท์ แผนสมบูรณ์ กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ ครูวิพัฒน์ ปมิตต์ธศิล กลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพลศึกษา และนายอำนาจ หลักสุวรรณ ลูกจ้างประจำ โดยได้รับเกียรติจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี นายณัฐภัทร สุวรรณประทีบ ดร.อุดม โปร่งฟ้า-ดร.สุจิตรา ทรงมัจฉา ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายกสมาคมนักเรียนเก่าผู้ปกครองและครุกรรณสูตศึกษาลัย และแขกผู้มีเกียรติ ครอบครัวครูผู้เกษียณอายุราชการ ดร.นิตกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียน ร่วมกิจกรรม