ยินดีต้อนรับสู่ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี


อบรมค่ายคุณธรรม จริยธรรมในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ๒๕๖๕

1-3 สิงหาคม ๒๕๖๕ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี ดำเนินการจัดค่ายคุณธรรม จริยธรรม ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 โดยมี ดร.นิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมคณะผู้บริหาร และครูเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อส่งเสริมความเป็นพลเมืองของเยาวชนให้มีความรู้ คุณธรรม จริยธรรม มีความภาคภูมิใจ และเป็นคนดีของสังคม ระว่างวันที่ 1-3 สิงหาคม 2565 ณ อาคารหอประชุม 2