พิธีเปิดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 18 สิงหาคม 2563 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี ณ หน้าเสาธงองค์ความรู้