การประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี วันศุกร์ ที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องสารสนเทศ